1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? ,,Aurel Vlaicu" Fetesti
Data:

Strada Calarasi, nr. 532, Localitatea Fetesti, Jude?ul Ialomi?ae-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./fax: 0243/361331

?coala Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ? Fete?ti ? Ialomi?a se dore?te a fi o ?coal? excelent? cu viziunea de a preg?ti lideri de caracter - provocare care se dovede?te a fi una de succes. La aceasta contribuie o echip? managerial? competent?, cadre didactice foarte bine preg?tite, cre?ndu-se un climat ?i o atmosfer? de studiu cu totul deosebite. De aceea, v? provoc pe dumneavoastr?, p?rin?ii, s? nu evita?i ?ansa de a oferi copiilor o ?coal? ?n care s? se dezvolte ?i s? se formeze pentru via?a real?, care este dincolo de zidurile unei institu?ii . Ceea ce ne dorim ca dasc?li este de a vedea copiii ?ntr-o continu? c?utare a cunoa?terii ?i nu cunoa?terea ?n urm?rirea copilului, deoarece o investi?ie ?n cunoa?tere aduce ?ntotdeauna cele mai mari beneficii. ?n calitate de director al ?colii Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ? , v? invit pe dumneavoastr?, elevii, s? experimenta?i ce ?nseamn? a ?nv??a ?ntr-o ?coal? pentru care calitatea ?i excelen?a reprezint? singurele unit??i de m?sur?. V? a?tept?m cu mare drag! Director,Prof. Lucia Popa ?coala Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ? ?colarizeaz? copii, cu v?rsta, de regul?, ?ntre 3 ?i 15 ani pentru: ? ?nv???m?nt pre?colar: grupa mic?, grupa mijlocie ?i grupa mare;? ?nv???m?nt primar: clas? preg?titoare ?i clas?le I-IV; ? ?nv???m?nt Gimnazial? clas?le V - VIII. Pentru anul ?colar 2014 ? 2015 ?coala Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ?, p?rin?ii viitorilor " bobocei ", pot face ?nscrierea copiilor la secretariatul ?colii conform unui program care urmeaz? a fi stabilit. Din septembrie, pentru deslu?irea tainelor scrisului ?i cititului, " boboceii " vor fi ?ndruma?i ?n cele 5 clas?, de cadre didactice titulare, cu o vast? ?i bogat? experien??, av?nd grad didactic I, cu o vechime la catedra de peste 30 de ani. Cursurile clas?i preg?titoare se vor desf??ura ?n cadrul ?colii Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ? ? Fete?ti , ?n intervalul orar 8,00 ? 12,00.PROGRAM: Copiii vor desf??ura activit??i educative, dup? un orar prestabilit, ?n conformitate cu Programa Na?ional?. Cursurile au la baz? Curriculum-ul Na?ional. Astfel, se urm?re?te Planul Cadru, cu num?rul de ore alocat fiec?rei discipline s?pt?m?nal. Durata unei ore de curs este de 45 de minute, cu pauza de 15 minute. 1. Aria curricular?: Limb? ?i Comunicare Disciplina : Comunicare ?n Limba rom?n?? Dezvoltarea competen?elor de comunicare - ascultarea de mesaje, perceperea, transmiterea lor, dar ?i transmiterea unor mesaje scrise-redactarea lor;? Stabilirea unor dialoguri - realizarea dialogurilor - respectarea regulilor vorbirii dialogate;? Dezbaterea unui text audiat - reproducerea prin desen a unor pasaje din acel text;? Identificarea sunetelor din interiorul cuvintelor, a silabelor articulate clar;? Realizarea unor jocuri fonetice: schimb?ri de silabe, dedublari de sunete, descoperirea silabelor intruse;? Recunoa?terea semnelor de punctua?ie;? Recunoa?terea literelor mari ?i mici de tipar, scrierea unor cuvinte folosind literele de tipar; se insist? mai mult pe recunoa?terea literelor de tipar dec?t pe scrierea lor;? Identificarea unor simboluri ?nt?lnite ?n via?a cotidian?: H-spital, M-metrou; 2. Aria curricular?: Matematic? ?i Explorarea mediului? Num?rarea corect? ?n limitele 1-10, ?ir cresc?tor ?i descresc?tor;? Scrierea corect? a cifrelor ?n limitele 1-10; alc?tuirea de mul?imi - stabilirea unor rela?ii dintre mul?imi;? Compunerea ?i descompunerea numerelor ?n limita 1-10;? Rezolvarea unor sc?deri ?i adun?ri;? Crearea ?i rezolvarea unor probleme cu adun?ri ?i sc?deri ?n concentrul 0-10;? Recunoa?terea ?i reprezentarea grafic? a unor forme geometrice : cerc, p?trat, dreptunghi, triunghi, sfer?, cub;? Recunoa?terea unor obiecte din mediul ?nconjur?tor care au anumite forme;? Identificarea unor pozi?ii spa?iale, orientarea ?n spa?iu;? Stimularea curiozit??ii privind explorarea mediului ?nconjur?tor: fenomene meteorologice, surse de electricitate, recunoa?terea efectelor for?ei ? recunoa?terea unor obiective sociale -cartier, strad? etc;? Folosirea unor elemente de logic?: utilizarea operatorilor logici : ??i ?, ? nu ?;? Identificarea rela?iilor cauzale, de tip cauz? - efect;? Compararea unor m?rimi, utilizarea unit??ilor de m?sur? nestandardizate: palm?, picior;? Recunoa?terea zilelor s?pt?m?nii;? Utilizarea banilor;? M?surarea timpului. 3. Aria curricular? : Om ?i Societate; Disciplina : Educa?ie pentru societate? Aplicarea unor norme de conduit? ?n via?a social? - exersarea unor reguli de comportament ?n contexte diferite;? Exerci?ii de autoapreciere ?n contexte diferite, av?nd ca etalon normele de comportare civilizat? din societate;? Familiarizarea cu elemente locale de cultur?, tradi?ii;? Cooperarea cu ceilal?i, efectuarea muncii ?n echip?;? Rela?ionare pozitiv? cu membrii grupului;? Luarea unor ini?iative ?n interiorul grupului;? Realizarea unor proiecte tematice cu con?inut moral-civic. 4. Aria curricular? :Om ?i societate Disciplina : Religie? Aplicarea unor norme morale de comportament ?n diferite contexte sociale;? Identificarea unor elemente definitorii pentru oameni; acceptarea diversit??ii dintre oameni;? Audierea unor texte biblice;? Cunoa?terea unor semnifica?ii biblice: Sf?nta Treime, Cr?ciun, etc;? Inv??area de rug?ciuni,?colinde, c?ntece cre?tine;? Identificarea caracteristicilor unor s?rb?tori cre?tine. 5. Aria curricular? Arte ?i Tehnologii Disciplina: Muzic? ?i Mi?care ? Receptarea unui repertoriu de c?ntece - redarea repertoriului cu acompaniamentul specific;? Receptarea unor sunete - ( timbru, intensitate etc.);? Miscarea liber? pe baza unui c?ntec; efectuarea unui dans. 6. Disciplina: Tehnologii de informare si comunicare ( Jocul cu calculatorul ) - statut op?ional ? Recunoa?terea componentelor unui calculator;? Utilizarea mouse-lui, a unor soft - uri educa?ionale - tehnoredactarea unui text simplu;? Utilizarea unor metode de cercetare pe internet - metode simple;? Cunoa?terea pericolelor expunerii exagerate la tehnologia modern?: ? Povestea ochilor obosi?i ?, ? Calculatorul mi-a furat prietenul ?;? Realizarea unui portofoliu electronic personal. 7. Disciplina: Educa?ie fizic? ?i sport ? Exersarea, aplicarea deprinderilor motrice ;? Identificarea surselor de s?n?tate - gimnastic? de ?nviorare;? Participare la ?tafete, concursuri;? Familiarizarea copiilor cu anumite sporturi. 8 . Aria curricular?: Consiliere ?i orientare Disciplina: Dezvoltare personal?? Manifestarea interesului pentru autocunoa?tere;? Formarea unei atitudini pozitive fa?? de sine ?i ceilal?i;? Recunoa?terea unor emo?ii de baz?;? Identificarea ?i aplicarea comportamentelor benefice pentru copil - ( exerci?ii de relaxare, jocuri de dezvoltare socio-emo?ionale);? Identificarea noilor rutine intervenite ?n via?a micului ?colar ( pauze, orar zilnic, discipline etc.).9. Disciplina: Arte vizuale ?i lucru manual? Receptarea unor mesaje artistice exprimate prin mijloace variate : fotografie, desen, pictur?, modelaje; sculptur?;? Identificarea frumosului din mediul ?nconjur?tor;? Crearea unor obiecte practice - tehnici de r?sucire, pliere, ?n?irare, t?iere etc. Facilit??i:? O bun? instruire ?i specializare realizate de un corp profesoral bine preg?tit, preocupat de succesul elevilor;? Condi?ii moderne de studiu, s?li de clas? cu mobilier modern adecvat, laboratoare dotate corespunz?tor, bibliotec? cu 14190 de volume, re?ea de calculatoare, internet, teren de sport, cabinet psihopedagogic;? O gam? variat? de activit??i ?colare ?i extra?colare care vor valorifica ?i dezvolta talentele ?i interesele specifice elevilor ?i care vor contribui esen?ial la formarea lui ca personalitate echilibrat? ?i armonioas?;? Monitorizare video 24 din 24 de ore - la intrarea ?n ?coal? ?i la fiecare etaj din ambele localuri;? Securitate ?n incinta unit??ii ?i ?n spa?iile aferente;? Transport gratuit pentru elevii naveti?ti;? Existen?a uniformei ?colare cu ?nsemnele reprezentative ale ?colii;? Rechizite gratuite conform legisla?iei ?n vigoare;? ? Euro 200 ? ? ajutor financiar pentru elevi ?n vederea achizi?ion?rii de calculatoare, conform legisla?iei ?n vigoare;? Programul ? Corn ?i Lapte ?;? Burse ?colare sociale conform legisla?iei ?n vigoare.?coala Gimnazial? ? Aurel Vlaicu ? ? Fete?ti este deschis? pentru to?i cei care au nevoie de educa?ie, av?nd ca prioritate preg?tirea elevilor pentru o lume ?n schimbare, form?ndu-le capacit??i, deprinderi ?i competen?e care s? le permit? s?-?i g?seasc? locul ?i menirea social?.


2. Circumscriptia şcolară: CARTIER FETESTI ? GARA:- str. Calarasi (cuprinsa de la intersectia cu Autostrada 2, pana la intersectia cu str. Ceahlau, respectiv intersectia cu str. Siretului si cuprinde blocurile MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, MAN 5, MAN 6, U 1, U 2, U 3, bloc 7, bloc 8, bloc 9, bloc 10, bloc G1 sc. A, bloc A80, Ans. 72 sc. B, C, D, E, Ans. 44 sc. C) ;- str. Macesului ;- str. Lujerului ;- str. Zorelelor ;- str. Gutuiului ;- str. Irisilor ;- str. General Al. Averescu (bloc G5 sc. C, bloc G6 sc. C, D, bloc G7 sc. C, D, bloc Z3, Z4, Z21, Z22, Z30, Z31, Z23, V23, V24, V43, V44, V45, V46, V47, V1, V2, bloc P2, P3, P4);- str. Promenadei (bloc G1 sc. B, C, D, bloc G2 sc. A, B, bloc G3 sc. A, bloc G5 sc. A, B);- str. Freziilor;- str. Panselelor;- str. Daliilor;- str. Branduselor;- str. Ficusului;- str. Iasomiei;- str. Frasinilor;- str. Nicolae Iorga;- str. Izvorului;- str. Bradului;- str. Grigore Ureche;- str. Fagului;- str. Tineretului (bloc V20, V21, V22, bloc Z32, Z33, Z28, Z34);- str. Nicolae Banescu;- str. Al. Odobescu;- str. Carpati;- str. C. D. Gherea;- str. Miron Costin;- str. Ialomitei;- str. Constructiilor;- str. Feroviarului;- str. Lacului;- str. L. Rebreanu (Ans. 72 sc. A, bloc V19, V18, V29, V30, V31, V28, V27, V7);- str. Ioan Slavici (bloc V42, V32, V13, V14, V15, V16, V17) ;- str. Panait Istrati (bloc V8, V9, V10, V11, V12, V26, V48);- str. O. Goga (bloc V33, V34, V35, V36, V25, V41, V40, V39, V38, V37);- str. Pelinului;- str. Oltului;- str. Muresului;- str. Garofitei (bloc B80, C80, D80, G2 sc. C, bloc G2 sc. D);- str. Aleea Vilelor (bloc G6 sc. A, B, G7 sc. A, B, Z1, Z2, G3 sc. B, C, G4 sc. A, B);- str. Aleea Macilor (bloc Z12, Z11, Z10, Z5, Z6, Z7, Z8);- str. Aleea Lamaitei (bloc Z13, Z14, Z15, Z16, Z9);- str. Aleea Rozmarin (bloc Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27. Z29) ;- str. Ioan Slavici (bloc V13, V14, V15, V16, V17, V32, V42) ;- str. Banatenilor (bloc F2, F3, F4, F5, F10, T13/1, T13/2, BN1);- str. Grausor (G1, G2, G3, G4, B11, B12, A8, I3, I4, bloc 16pp, U4, U5, U6, U7, U8) ;- str. Jandarmeriei (bloc BN2, BN3, BN4, BN5, BN6);- str. Prelungirea Griusor (bloc MAN 6, F1, F6, F8, F11, F12, F13, F19, F7 sc. A, B, F9, B1, B2, B6, B7, B13, B12);- str. Armatei (bloc T13/3, T13/4, T13/5, T13/6, T12 sc. A, B, C, bloc T11/10, T11/11, T11/12, T11/14, P1, B1, B2, B10, B11, B40) ;- str. 22 Decembrie (bloc B3, B4, B5, B8, B9, T5 sc. A, B, C, D, bloc T6 sc. A, B, bloc T7 sc. A, B, C, bloc T9 sc. A, B, bloc T8 sc. A, B, C) ;- str. Caminului (bloc F20 sc. A, B, C, D, bloc F31 sc. A, B, C, D) ;- str. Ostirii (bloc A2/32 sc. A, B, bloc F21) ;- str. Begoniil

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2024-2025

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2024 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2024

Back