Concurs de selectie pentru constituirea corpului national de experţi in management educaţional sesiunea 2012, seria a 2-a

        Va reamintim că în conformitate cu OMECTS Nr. 4171/24 mai 2012, în perioada 19.06-27.06.2012, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00, se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa portofoliile cadrelor didactice care doresc să participe la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a.

Adresa DGMRURS

Instructiuni privind utilizarea aplicatiei de asistare a evaluarii candidatilor inscrisi la selectia cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational.

Calendarul desfasurarii selectiei

6-17 iunie 2012 - Completarea formularului de selecție online.
18 iunie 2012 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online. 
19-27 iunie 2012 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
2-11 iulie 2012 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS.
12 iulie 2012 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
13-19 iulie 2012 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.
20-23 iulie 2012 - Soluţionarea contestaţiilor.
26 iulie 2012 - Afişarea rezultatelor finale.


Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online seria a 2-a

Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online